Национална асоциация на ресурсните учители

България

НАРУ АЛАРМИРА ЗА ПРОБЛЕМИ С ИЗПЛАЩАНЕТО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ НА РЕСУРСНИТЕ УЧИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ

Публикувано на 2017-02-09

Ние от Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) настояваме за спешна промяна в Наредбата за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, която е в сила от 16.01.2017г.

Съгласно чл. 219, ал. 5 от ЗПУО, само педагогическите специалисти, които работят в малко населено място извън местоживеенето си, имат право на възстановяване на извършените от тях разходи за транспорт от местоживеенето им до местоработата и обратно, или за наем по месторабота при условия и ред, определени в наредба, издадена от Министъра на образованието и науката, съгласувано с Mинистъра на финансите.

Регионалните центрове са създадени по области и в тях работят специалисти, които осъществяват подпомагане и подкрепа на деца и ученици със специални потребности, обучаващи се в училищата и детските градини.

В цялата страна има недостиг на ресурсни специалисти, особено в по-малки общини и населени места, и осигуряването на такива е единствено възможно чрез специализираните обслужващи звена към МОН, а именно Регионалните центрове.

С новата Наредба за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование се ограничава възможността за изплащането на транспортните разходи на тези наши специалисти, които всеки ден пътуват по различни дестинации, за да подсигурят така нужната допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП.

Освен това нашите психолози, логопеди, слухово-речеви рехабилитатори и учители на деца с нарушено зрение покриват територията на цялата област и участват в екипи за подкрепа за личностно развитие на много места.

Има много градове с население над 5 000 души, в които по училищата няма достатъчно специалисти и се налага ресурсните учители да пътуват, за дакомпенсират тази липса, най вече на психолози и логопеди.

В София-град например, регионалните екипи всеки ден се движат в различни посоки, при което разходите за транспорт често достигат сума над 10 лева. От текста става ясно, че специалистите, работещи в отдалечени квартали в най-големите градове няма да могат да се възползват от възстановяване на разходите. В градове като София има ресурсни учители, които работят на 15 и повече километра от местоживеенето. На ресурсните специалисти често им се налага да посещават по 3 и повече училища на ден, като част от мобилни екипи за подкрепа процеса на приобщаващото образование, като членове на регионални екипи, училищни екипи и др. Всички тези дейности са свързани с пътуване между регионалните центрове, училищата и местоживеенето на специалистите. Имайки предвид цените на обществения транспорт и на горивата, придвижването на собствени разноски при подобна динамика на работата би ги затруднило изключително много.

Смятаме, че Министерство на образованието и науката трябва да вземе предвид ситуацията с дистанциите в София-град и другите градове с много квартали.

НАРУ настоява за регионалните центрове за подкрепа процеса на приобщаващо образование да бъдат предвидени средства за възстановяване на транспортни разходи и за големите населени места. Смятаме, че по отношение на работещите в държавната система на ресурсно подпомагане това е логично, професионално и наложително.

Работата на ресурсните специалисти е свързана с много пътуване и допълнителни разходи, които ако се покриват от бюджета на Регионалните центрове, ще доведе до финансова невъзможност тези хора да бъдат стимулирани и да се осигуряват необходимите материали за пълноценната им дейност.

Приобщаващото образование е политика и философия и в момент, в който много малко училища в страната са запознати как да работят в условията на новият закон, ние считаме, че ресурсните специалисти трябва да са този гарант, който като част от структурата на МОН да съдейства за реализирането на тази политика във всички кътчета на страната, независимо от броя на жителите в тях.

За да запазим тази добра практика настояваме с допълнителни средства от държавния бюджет да се възстановяват разходите за транспорт или за наем на педагогическите специалисти, чиято месторабота е в населено място без значение от броя на жителите в него!

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) настоява за спешна среща с представители на Министерство на образованието и науката, на която заедно да бъде потърсено решение по темата.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Лятна Школа за училищно приобщаване 2022 г.

Публикувано на 2022-06-12

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира своето поредно лятно издание...

Финална среща по проект ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В...

Публикувано на 2022-06-11

Домакин на срещата беше испанският партньор BACKSLASH, Испания. 17 представители на организациите-партньори...

Обучение за СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ И УМЕНИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ...

Публикувано на 2022-06-07

Проект Inclusive Bubbles по програма Еразъм+ събра млади колеги в РЦПППО за провеждане на обучение за СЪЗДАВАНЕ НА...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN...

Публикувано на 2022-05-18

На 17.05.2022 г. в зала 2 на РЦПППО София-град“ се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN

Публикувано на 2022-05-13

Националната асоциация на ресурсните учители, като част от партньорския консорциум на проект STEAM4SEN –...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню