Национална асоциация на ресурсните учители

България

ОБНОВЕНАТА НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ ОТГОВАРЯ НА ОЧАКВАНИЯТА

Публикувано на 2017-08-11

 Министерство на образованието и науката (МОН) представи обновеният държавен образователен стандарт за приобщаващото образование. Да тази мярка се стигна съвсем очаквано предвид на множеството запитвания, сигнали и очаквания от страна на педагогическите специалисти от цялата страна.  Съвсем предвидимо основен момент в нея е и подпомагане на тяхната дейност, но в същото време се включват и някои нови процедури, които изясняват допълнително общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие.

Кои са новите моменти:

- Значително облекчаване на административните задължения на екипите за подкрепа на личностното развитие. В предходния вариант на наредбата беше заложено минимум две екипни срещи месечно за конкретния случай, като за всяка среща се води протокол и отделно трябва да присъстват всички членове на екипа, които понякога и може да не са работещи в самото училище. Родителите трябваше да бъдат информирани за тези срещи 7 дни преди самото екипно заседание писменно. Така още не приключило едното заседание, трябваше да започва подготовката на другото. Тези задължения имаха своята логика, за да се засили екипната работа концентрирана около потребностите на детето или ученика, но предвид на факта, че допълнителна подкрепа би следвало да получават по-широк кръг деца, а не само със специални образователни потребности с това се затормозяваше цялостното предоставяне на подкрепата. В новия вариант се предвиждат 3 заседания годишно с възможност за допълнителни при необходимост. Тези заседания са по планиран график в началото на учебната година и родителите са запознати с него, за да се включат и планират своето време.

-Координиращият екип е заменен само с координатор на общата и допълнителната подкрепа за личностното развитие. Наличието на няколко екипа създаваше объркване и още допълнително администриране, да не говорим, че на практика състава на различните екипи се преповтаряше почти напълно.

-Значително се подобрява частта за предоставянето на обща подкрепа за личностно развитие. От множеството срещи и обучения организирани от НАРУ през изминалата година стана ясно, че педагогическите екипи вече имат повече опит с допълнителната подкрепа поради предисторията на ресурсното подпомагане, но далеч не са добре ориентирани как се предоставя обща подкрепа за личностно развитие. С новите текстове в наредбата се прави добър опит да се изградят изчистени процедури. Така например ясно се посочва как се осигурява допълнително обучение по учебни предмети, както за учениците с някакви затруднения, така и за тези с изявени дарби, които могат да я развиват в рамките на това допълнително обучение. Този вид подкрепа подпомага и порочната практика на частните уроци ако се използва в цялост.

-Наредбата се разгръща и в посока кариерното ориентиране и консултиране, като това може да започне още от предучилищното образование, което съответства изцяло на новите тенденции в тази сфера.

 -Грижата за здравето също получава допълнителна регламентация. В детската градина и училието се организират програми, свързани със здравното образование, здравословното хранене, първа долекарска помощ и други. Родителите се задължават да информират училището за здравословното състояние на детето, за да не се получават нежални инциденти, които могат да застрашат понякога и неговия живот. Имаше такива трагични примери  в последната година,

-По отношение на ресурсните учители промените също са знакови и изключително важни. За първи път в нормативен документ се посочва горна граница на работа с деца и ученици на ресурсните учители. В проекта на наредбата се предлага максимум 12 ученика за работа на ресурсния учител. До този момент винаги е имало само минимум 5 ученика и това позволяваше да се стига до сериозни проблеми като раздути групи за ресурсно подпомагане с повече от 15 ученика, което водеше до спад в качеството. В дискусиите по тези текст имаше и предложение за максимален брой 10 ученика, но в чисто финансов план това би затруднило училищата, които сами осигуряват своите ресурсни специалисти.

-Разписва се  процедура за насочване на ученици със специални образователни потребности, които завършват с удостоверение за завършен клас след 7 и 10 клас в профилирани и професионални паралелки. В процедурата се предвижда оценка от регионалния екип в регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и насочване от регионалното управление на образованието в определен срок в годината в специалности и профили подходящи за потребностите на учениците. Това до този момент не беше разписано като процедура и затрудняваше работата в системата през изминалата учебна година.

-Заложена е и нова възможност за помощник на учителя, до сега можеше да бъде назначаван такъв ако в клас има 3 или повече деца със специални образователни потребности, както и за по-сериозните затруднения. Сега се дава възможност да се назначи такъв помощник или помощници при наличие на толкова деца или ученици в цялото училище или детска градина. Така на практика се осигурява възможност за мобилност на този помощник, ако едно дете в даден клас отсъства което е често срещано при децата със специални образователни потребности да работи и с други деца от други класове.

-Много важен нов момент е свързан с предлаганата по-плътна и тясна координация с органите по закрила на детето. На няколко важни момента се подчертава, че директорите на училищата ще изпращат сигнали на отделите за закрила на детето, които от своя страна ще бъдат длъжни да отговарят на тях и да извършват проверки. Така например при работа с ученици с проблемно поведение при отказ за съдействие от страна на родителите се информира отдел за закрила на детето, които след проверка трябва да направят задължителни предписания за спазване на определените мерки в училището.

-Включено е и задължение на родителя да информира училището ако отсъства за повече от 30 дни от посочения от него адрес на местоживеене. Тази мярка се налага, заради невъзможността да бъдат открити родителите при различните училищни процедури, които задължават тяхното участие и при липсата им се възпрепятства самото прилагане на дейностите по подкрепа на личностното развитие.

-Подобрена и процедурата за налагане на санкции, което изисква информирането на родителите, но поради тяхно отсъствие и отказ за съдействие често е неприложимо. Осигурява се възможност за представител на ученика.

 -Наредбата предвижда и уеб базирана платформа за публикуване на добри практики и процедури в прилагането на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие. Това отговаря на силното търсене на помощни средства за учителите в новата им роля на приобщаващи учители.

Общата философия на наредбата като подзаконов акт  се определя от тази посочена в Закона за предучилищното и училищното образование и не може да се очаква в наредбата да залегнат неща, които не са регламентирани на законово ниво. Остават все още някои дискусионни моменти за бъдещи промени, както на ниво наредба, така и на ниво закон: 

-За осигуряването на допълнителна подкрепа на децата в риск и децата с изявени дарби например би следвало да се получават допълнителни средства по подобен начин на децата със специални образователни потребности ако искаме реално обезпечаване на дейност насочена към тях. Това обаче ще изисква специален механизъм, защото от такава добавка биха се възползвали цели училища работещи с деца от маргинализирани общности;

 -Със сигурност трябва да се облекчи и процедурата за обезпечаване на специалисти, когато училището или детската градина не може да осигури такива. Вече са налице множество сигнали от различни общини на страната, които не предвиждат разкриването на нови центрове за подкрепа на личностното развитие и държавата трябва да осигури възможност през регионалните центрове да гарантира подкрепа в тези населени места и без да се извървява сложната процедура на търсене и чакане на отговори между детските градини, училищата и общинските администрации, защото през това време децата реално не ползват подпомагане;

-Необходимо е да се помисли за публикуване на допълнителна методика за управление на процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата, защото на този етап много от тях не гледат на това като на нов вид работа в педагогическия екип, а просто като допълнителна административна тежест. За тази цел ще са необходими и целеви обучения и методически материали за учители.

-Завишените случаи на насилие в училищата предпоставят въвеждането на пакет от специални мерки в между секторно сътрудничество, а не само в нереалистични очаквания за справяне единствено на ниво училище. Новите форми на насилие например свързани с развитието на интернет технологиите често остават скрити за учителите и родителите.

 В общи линии наредбата цели да осигури по голяма проходимост и облекчаване на дейностите по подкрепа на личностното развитие чрез оптимизиране на доста от текстовете, промяна на изричните срокове и засилване на координацията между отделните участници в процеса. В рамките на един месец всеки ще може да отправя допълнителни предложения, но вероятно с това няма да се изчерпат всички промени, защото един такъв документ насочен към толкова специфични обществени отношения е обречен на постоянна актуализация за радост.

Калоян Дамянов 

11.08.2017г. 

 

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

ЧЕСТИТ 24 МАЙ - ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА, ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА...

Публикувано на 2023-05-24

Уважаеми учители, Уважаеми ресурсни специалисти, Уважаеми деца и ученици, Честит 24 май – Национален...

Представители на НАРУ се срещнаха с учени и преподаватели от Университета...

Публикувано на 2023-05-23

В периода 16-19 май 2023 година, по покана на Доброволческата служба за образователно и социално приобщаване -...

Младежка мобилност в Анкара, Турция, през септември 2023 г.

Публикувано на 2023-05-22

Партньорството на НАРУ по проект Digiculture, Програма Еразъм+, Мобилност за младежи, дава възможност на 5...

Втори регионален семинар за членовете на НАРУ

Публикувано на 2023-04-28

Втори регионален семинар на членовете на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) се проведе в...

Регионален семинар в град Плевен

Публикувано на 2023-04-24

На 20.04.2023 г. в гр. Плевен, х-л „Балкан“, се проведе регионален семинар на членовете на НАРУ от...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

Меню