Национална асоциация на ресурсните учители

България

ПОЗИЦИЯ НА НАРУ ПО ВТОРИ НОВ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Публикувано на 2014-12-16

ПОЗИЦИЯ

На Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) относно проект на Закон за народната просвета, внесен от г-н Валери Жаблянов и група народни представители.

 

НАРУ е най-голямата неправителствена организация на специалисти, работещи в сферата на децата със специални образователни потребности. В този смисъл ние с особена бдителност следим всички проекти на промени насочени към децата със специални образователни потребности и възможностите за  тяхното образователно включване.

В тази посока, въпреки кратките срокове, се запознахме подробно с проект на Закон за народната просвета, внесен от г-н Валери Жаблянов и група народни представители.

Веднага трябва да отбележим, че сме приятно изненадани от ситуирането и регулирането на центровете за ресурсно подпомагане като държавна отговорност и осигуряване на възможност за всички деца със специални образователни потребности да получават сигурни гаранции за тяхното подпомагане и подкрепа. Това съвпада с нашата позиция по тази тема, която сме изразили и по проекта на закон на г-жа Милена Дамянова, където за съжаление този въпрос беше подминат и не се подплати със сигурен държавен ангажимент към ресурсните центрове като специализирани обслужващи звена.

Друга позитивна мярка в закона е възможносгта за осигуряване на помощник-учители за някои деца със специални образоваелни потребности. За съжаление много често има объркване от страна на родители, учители, а и политици за разликата между ресурсни и помощник учители. Тази част може да се доразвие със съответните регламенти в стандарта по включващо обучение.

Доста последователно вносителите предлагат и интегрираното обучение да бъде заменено с термина “включващо обучение”. Това всъщност е и предложение, което осигурява градивност на вече започналите от няколко години усилия на Министерство на образованието и науката, което реализира пилотен проект “Включващо обучение” в цялата страна по ОПРЧР. С това се осигурява системност и приемственост на вече заложените инвестиции в тази посока.

Не можем да подминем и това, че след толкова години обсъждания, помощните училища вече са регламентирани като специални училища, каквито реално са те и каквито има във всички европейски страни. Необходимо е да се обезпечят и гаранция за тяхното реформиране.

Като препоръки обаче държим да насочим вниманието на вносителите към два важни въпроса:

1.       Предлагаме екипът за включващо обучение към Регионалните инспекторати по образованието (РИО) да се ситуира в регионалните ресурсни центрове, които така или иначе в цялата страна реално осигуряват специалистите в тези екипи. РИО е държавна администрация и няма капацитет за директна оценка и работа с всички деца и ученици със специални образователни потребности. РИО може да поеме по-скоро контролни и проверяващи функции на тези екипи и тяхната дейност.

2.        Необходимо е да се преосмисли дали наличието на медицински документ е необходим за всички деца със специални образователни потребности, тъй като съществуват определени обучителни затруднения, които не са медицинско състояние. Освен това включващото обучение е насочено към всички деца и ученици, а не само към тези със специални образователни потребности.

В заключение бихме искали да призовем народните представители - вносители и на двата проекта на закон за средното образование да се опитат да акумулират добрите и градивни постижения и на двата проекта. Особено държим да се осигури ясна гаранция центровете за ресурсно подпомагане да останат неотменна държавна отговорност, което не спира възможността и други центрове, както и училищата и детските градини, също да имат възможност за осигуряване на допълнителна образователна подкрепа.

 

С уважение,

Калоян Дамянов – Председател

Калина Христова- Зам.Председател

Стоян Павлов- Секретар

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Лятна Школа за училищно приобщаване 2022 г.

Публикувано на 2022-06-12

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира своето поредно лятно издание...

Финална среща по проект ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В...

Публикувано на 2022-06-11

Домакин на срещата беше испанският партньор BACKSLASH, Испания. 17 представители на организациите-партньори...

Обучение за СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ И УМЕНИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ...

Публикувано на 2022-06-07

Проект Inclusive Bubbles по програма Еразъм+ събра млади колеги в РЦПППО за провеждане на обучение за СЪЗДАВАНЕ НА...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN...

Публикувано на 2022-05-18

На 17.05.2022 г. в зала 2 на РЦПППО София-град“ се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN

Публикувано на 2022-05-13

Националната асоциация на ресурсните учители, като част от партньорския консорциум на проект STEAM4SEN –...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню