Национална асоциация на ресурсните учители

България

СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕ "ЖИВОТ В СПЕКТЪРА" ПО ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Публикувано на 2015-01-20

Като организация на родители на деца и ученици с аутизъм, сдружение „Живот в спектъра” подкрепяме принципно приемането на нов закон за предучилищното и училищното образование.

Детството на децата с аутизъм също е свързано с училището.Те постъпват там с доброто пожелание да бъдат вдъхновители на това, обществото ни да прояви повече разбиране и съпричастност към учениците с обучителни затруднения. Приобщаването и включването на децата с аутизъм в общообразователните училища и детски градини е дълъг и труден процес свързан с приемането на принципи и ценности, които биха променили някой по конкретни норми наложени в обществото по отношение на хората с аутизъм в България.

 

Във връзка със законопроекта нашите предложения са следните:

 

  1. В паралелки и групи в които се обучават интегрирано деца със специални образователни потребности, да бъде назначен помощник учител, който да подпомага обучението на децата и учениците със специални образователни потребности. Някой от учениците със аутизъм се нуждаят от подкрепата на социален асистент, който да подпомага престоят им в училище по време на учебният процес и в междучасията. При необходимост да бъде осигурено и присъствието на социален асистент.
  2. Запазване на досегашния статут на областните центрове за ресурсно подпомагане като държавни обслужващи звена – извънучилищни педагогически заведения на територията на всяка област в страната.

Законопроектът не дава ясни гаранции, че във всички общини в България ще бъде създаден Център за подкрепа на личностното развитие, както и няма гаранции за пълното им финансиране от страна на общините. В тази връзка е наложително приемането на механизми и решения за увеличаване броя на ресурсните учители, като с това ще се увеличи норматива на часовете на ресурсно подпомагане на учениците със специални образователни потребности, а така също и осигуряването на ресурсно подпомагане в отдалечените от областния център общини.

       3. По отношение на чл.192 (1) По изключение и ако целите наобразованието не могат да бъдат постигнати по друг начин, за подкрепа и обучение на деца и ученици с интелектуални затруднения, с множество увреждания, със сензорни увреждания и с разстройства от аутистичнияспектър в детските градини и в училищата по чл. 37, ал. 1 и чл. 38, ал. 2, т.1-3 може да се организират специални групи. 

Така изписан текстът предполага субективизъм по отношение на неговото прилагане, което поставя много деца и ученици в неблагоприятно положение. Няма ясна конкретизация за случаите в които се прилага понятието „по изключение” и може да бъде предпоставка за дискриминация, което не е цел на настоящия закон.

Текстът в чл.192 включва и деца „...със сензорни увреждания и с разстройства от аутистичния спектър...”, което е твърде общо като група, тъй като разстройствата от аутистичния спектър включват деца с различни способности и познавателни умения. Самият факт, че се разделят на ниско и високофункциониращи аутистичните разстройства предполагат и различни прояви на дефицити, както и различни способности за развитие и включеност в учебния процес.Така общо изписана групата на разстройства от аутистичния спектър предполага некоректното класифициране на една голяма група деца.Това определя и общо отношение към вида и начина на обучение на деца и ученици с  аутизъм. В тази група попадат и децата със сензорни нарушения. Няма ясно регламентиране, кои точно нарушения от тези групи попадат под чл.192 от закона. Голяма част от децата с разстройства от аутистичния спектър са и със сензорни нарушения, така те отговарят на две от точките по чл. 193, което предполага тяхното обучение в изнесени групи и паралелки по чл.37. Нашият опит показва, че не малка част от децата могат да се обучавати в масови паралелки, но така регламентиран текста би могъл да бъде предпоставка за сегрегация.

4.      По отношение на чл.193 (1) За подпомагането на деца и ученици с интелектуални затруднения, с множество увреждания може да се организират и паралелки и групи на деца и ученици от детските градини и училищата по чл.37 в центровете за подкрепа на личностно развитие и в социалните услуги в общността.

Предложението ни е, децата и учениците със специални образователни потребности, за които всички форми на обучение в общообразователни училища са изчерпани, да се обучават вспециализирани училища, които отговарят на техните образователни потребности.

5.      Законопроектът препраща към Държавни образователни стандарти, които са с неясно съдържание. Предвид обществената значимост и насоченост на законопроекта, тези стандарти трябва да бъдат предоставени за обществено обсъждане заедно с проектозакона за предучилищното и училищното образование.

6.      Друга част от закона, която би била предпоставка за некоректност е свързана с Обществените съвети.

Според чл.264 в обществения съвет са включени представители на родителите - минимум трима, представител на общината  и за профилираните училища и представител на бизнеса. В частта на чл.267 са приписани експертни функции на лица, които нямат компетенциите за да ги поемат. Обществения съвет няма статут на контролиращ и инспектиращ орган за да има правомощията да дава оценки по отношение на точки 1, 4, 5, 6 от чл. 267, неговото предназначение е да има подпомагаща, а не контролираща и оценителна роля, каквато му се преписва в тази част на закона. Това само по себе си би поставило в позиция на конфронтация управляващия орган на съответното учебно заведение и обществения съвет, а в други случаи би се формализирал процеса, което обезсмисля неговото съществуване.

 

Като препоръка по отношение на тази част на закона, бихме искали да предложим поне един от представителите на родителите в обществения съвет регламентирано, да е родителна дете със специфични образователни потребности, тъй като той би бил пряко заинтересован от процесите на интегриране и приобщаване на децата със специфични образователни потребности и би защитавал техните интереси, както и в по-широка степен познава техните потребности.

Източник

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Честит първи учебен ден

Публикувано на 2021-09-15

УВАЖАЕМИ РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ,   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, 15 септември е сред...

“Четем с Ася и Явор”- първият буквар за ученици с различен майчин език ...

Публикувано на 2021-09-13

Първият български буквар за ученици с различен майчин език от българския е достъпен безплатно на сайта 

Старт на проект "Знания за правата на човека"

Публикувано на 2021-09-13

През септември 2021 година стартира проект "Знания за правата на човека", финансиран от Фонд Активни граждани...

Проучване за изграждане на социално-емоционални компетентности у деца на...

Публикувано на 2021-08-31

На 31.08.2021 г. се проведе транснационална онлайн среща по проект „Изграждане на приобщаващо общество чрез...

Международен ден на младежта

Публикувано на 2021-08-13

Международният ден на младежта се отбелязва всяка година на 12 август, като насочва младежките проблеми към...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца   НАРУ е...

Меню